Deluxe Twin Room

• სივრცე: 22 კვ.მ.
• სტუმრების რაოდენობა: 2
• მსგავსი კატეგორიის ნომრების რაოდენობა: 4
238 / ერთი ღამე

Deluxe King Room

• სივრცე: 22 კვ.მ.
• სტუმრების რაოდენობა: 2 + 1
• მსგავსი კატეგორიის ნომრების რაოდენობა: 20
238 / ერთი ღამე

Superior suite

• სივრცე: 42 კვ.მ.
• სტუმრების რაოდენობა: 2 + 1
• მსგავსი კატეგორიის ნომრების რაოდენობა: 3
363 / ერთი ღამე

Family suite

• სივრცე: 46 კვ.მ.
• სტუმრების რაოდენობა: 4 + 1
• მსგავსი კატეგორიის ნომრების რაოდენობა: 2
293 / ერთი ღამე

© 2018 HOTEL SAPPHIRE IN BAKURIANI. ყველა უფლება დაცულია.